.Maan - Vrij tel bereikbaar van 9 tot 17 uur, winkel open van 13 tot 17 uur
 prijzen BTW inbegrepen

1.Door het feit zelf van de bestelling, gedraagt de cliënt zich naar de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden , en ziet af van de algemene en bijzondere voorwaarden die op zijn persoonlijke bestelbons, in zijn brieven of handelsdocumenten vermeld zijn.

2.Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis.

3.De verkoop wordt contant gedaan, betaalbaar te Aalst, behoudens tegenstrijdige bepalingen die uitdrukkelijk op de voorzijde van de bestelbons of van de factuur vermeld staan.

4.Elke klacht zal enkel in beschouwing worden genomen indien ze binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen opgesteld is. Geen enkele bestelling mag zonder ons voorafgaand akkoord teniet gedaan worden. Iedere verandering aangebracht aan de bestelling, moet om geldig te zijn door ons schriftelijk aanvaard worden en overgemaakt worden binnen de 24 uur volgende op de zending van de bestelling waarvan sprake.

5.De goederen reizen op risico van de bestelling of van de koper, zelf indien ze franco worden verzonden. Ingeval van beschadiging of gebrek moet de vordering gedaan worden tegen de vervoerder, alleen verantwoordelijk zelfs indien de zending franco bestemmeling is gedaan. 

6.De vermelde leveringstermijnen zijn enkel ten titel van inlichting gegeven en elke vertraging in de levering mag in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, tot schadevergoeding en intresten of vergoeding van om het even welke aard.

7.Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag ter zetel van de firma. De niet-betaling van een som op haar vervaldag brengt onmiddellijk invorderbaarheid van de verschuldigde sommen mede om even welke de voorziene betalingswijze is. Een intrest van 1 % per verlopende maand zal toegepast worden en enkel het feit van het bereiken van de vervaldag stelt de schuldenaar in verplichting van betaling. De vertragingen in de leveringen mogen in geen geval de besliste betalingsvoorwaarden wijzigen.

8.De geleverde goederen die het voorwerp van een huidig document uitmaken blijven onze eigendom tot wanneer de koopprijs is betaald.

9.Ingeval van niet betaling van de factuur op zijn vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling zal de cliënt ten titel van onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding een som moeten betalen gelijk aan 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-. Het feit van betaling te vragen brengt thans de toepassing van de clausule met zich mede.

10.Zij het als eiser of verweerder, elk geschil betreffende huidige bestelling, levering of factuur zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de volgende rechtbanken behoren: Vred. 2de Kanton Aalst, Rb.Kph. Aalst, Rb. Eerste Aanleg Dendermonde, afhankelijk van het geval.

11.De enige wet van toepassing op huidige bestelling is de Belgische Wet.

12.Onze prijzen alsook de taksen zijn vatbaar voor veranderingen, naargelang de internationale wisselkoers, fiscale wetten en verhogingen van om het even welke lasten die niet met de verkoop verbonden zijn. Dit kunnen wij ten allen tijde en zonder voorfgaande verwittiging eenzijdig aanpassen.

13.Wij verwerpen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid voor alle rechtstreekse en/of onrechtstreekse nadelen of ongevallen voorkomend aan het personeel, patiënt of aan materiaal van de koper en dit als gevolg van een defect of slecht gebruik van het materiaal door de koper.

14.Indien de koper ingebreke blijft zijn verbintenis na te komen, meer bepaald bij de annulatie van een bestelling of een deel ervan, zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % op het geannuleerde gedeelte en zulks in toepassing van art 1152 en 1229 van het Belg. Burg. Wetboek, met een verwijlintrest van 12% s jaars op deze schadevergoeding vanaf de dag der ingebrekestelling. Als annulatie van een bestelling wordt eveneens aanzien de weigering ingevolge de niet-betaling van een levering tegen rembours of tegen kontante betaling.

15. Bestellingen kleiner dan € 50 brengen een administratieve kost mee van € 12.5 voor een thuislevering in Belgie en Nederland.  Voor bestellingen lager dan € 120 is dit € 7.9.  Producten die speciaal moeten aangekocht worden omwille van hun kleur, model, variatie, enz.  en daardoor een langere levertijd hebben, zullen een extra zendkost meebrengen als deze niet met de hoofdbestelling kunnen meegestuurd worden. 

16.Terugzenden van goederen : u hebt het recht af te zien van de aankoop van goederen binnen de 14 dagen na ontvangst zonder kosten. U kan deze, op eigen kosten, terugsturen naar onze firma. Terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen en na controle van de teruggebrachte goederen.  Indien deze gebruikt, verpakking geschonden en niet meer bruikbaar zijn voor verdere verkoop,  is terugname niet mogelijk. Enkele uitzonderingen van terugname : steriele goederen worden niet teruggenomen om hygiënische redenen (wettelijk bepaald). Goederen die met individuele eisen besteld zijn (kleurkeuze, extra opties, etc.) worden nooit teruggenomen. Voor terugname of annulatie wordt 15% van het bedrag aangerekend voor administratieve afhandeling indien de regels van de herroepingrecht niet werden gevolgd. De aangerekende kosten van de zending, blijven ten laste van de klant.

17.Garantiebepaling : De Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten (" consument " : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit) bij verkoop van consumptiegoederen is van toepassing. Voor consumenten met niet-professioneel karakter is de wettelijke garantieperiode 2 jaar. Voor professioneel gebruik, wordt de garantieperiode genomen die de fabrikant van het product voorziet. Alle goederen die een garantieperiode bevatten, worden door Medishop bvba teruggestuurd naar de fabrikant. Deze laatste zal volledig autonoom beslissen over de garantie. Medishop bvba zal geen kosten ten laste nemen die niet in de garantie zijn opgenomen. Transportkosten en werkuren die niet in de garantie vervat zijn, worden verrekend met de eigenaar/koper van het toestel.

18. Afbeeldingen op bochures en website zijn louter informatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

19. Wij kunnen geen rekening houden met individuele eisen voor levering : onze goederen worden geleverd tijdens de kantooruren en tot aan de hoofdingang van de klant. Individuele eisen kunnen steeds besproken worden voor levering van omvangrijke goederen. 

20. Door zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden, accepteert de klant onze regeling aangaande ons privacystatement.

Categorieën

Contacteer ons

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer